Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού του DIXAN
“Ζωγραφίζουμε τις θάλασσές μας”

 1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την εταιρεία GPM – Henkel Ltd (εφεξής η «Εταιρεία») και θα διαρκέσει από τις 02/04/2021 και ώρα 12μ.μ. έως και τις 02/05/2021 και ώρα 12 π.μ., περιλαμβανομένων.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής του διαγωνισμού που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.dixancolorcontest.com, εφεξής η «Σελίδα», και εφόσον ακολουθήσουν τις οδηγίες τους διαγωνισμού όπως αυτοί αναγράφονται στη Σελίδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της GPM – Henkel Ltd καθώς και οι συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και τον δεύτερο βαθμό καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τη διοργάνωση του παρόντος Διαγωνισμού.
  • Κάθε συμμετέχων καλείται να ανεβάσει στην σελίδα του διαγωνισμού την φωτογραφία της ζωγραφιάς του παιδιού του (παιδιού ηλικίας μέχρι και 12 ετών, του οποίου ο συμμετέχοντας είναι επίσημος κηδεμόνας), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη σελίδα. Κάθε συμμετέχων θα αναφέρεται εφεξής ως «Γονέας».
  • «Ο Γονέας» οφείλει να διατηρήσει την πρωτότυπη ζωγραφιά μέχρι και την ανακοίνωση των νικητών ώστε να την παραδώσει στην Εταιρεία εφόσον ζητηθεί.
  • Κάθε συμμετέχων δύναται να ανεβάσει περισσότερες από μια φωτογραφίες ζωγραφιών.• Κάθε φωτογραφία ζωγραφιάς αντιστοιχεί σε μια συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 3. Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά 15 νικητές, οι οποίοι θα λάβουν τα πιο κάτω δώρα:
  • Πέντε νικητές θα κερδίσουν από ένα παιδικό ποδήλατο.
  • Δέκα νικητές (διαφορετικοί από τους πέντε πρώτους) θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγορές από τα Public.
  Η ζωγραφιά ενός από τους πέντε νικητές που θα κερδίσουν παιδικό ποδήλατο θα χρησιμοποιηθεί για να διακοσμήσει την επόμενη συλλεκτική συσκευασία του Dixan.
  Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής της εκδήλωσης παράδοσης των δώρων θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών και σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο αναφορικά με τον Covid – 19.
  Η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης παράδοσης των δώρων θα συμφωνηθεί μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών από την Εταιρεία.
 4. Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα και προσφέρονται σε είδος. Δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα ή/και να αντικατασταθούν/ανταλλαγούν με άλλο.
 5. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από επιλογή ειδικής επιτροπής που θα οριστεί εκ των προτέρων από την Εταιρεία. Οι φωτογραφίες των ζωγραφιών θα δοθούν ως ανώνυμες στην επιτροπή για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που κατά την τελική επιλογή των νικητών διαφανεί ότι η εν λόγω ζωγραφιά ανήκει σε παιδί που έχει ήδη επιλεγεί ως ένας από τους νικητές, τότε η επιλογή της δεύτερης ζωγραφιάς του δεν λαμβάνεται υπόψη και συνεχίζεται η διαδικασία με την επαναξιολόγηση των υπολοίπων συμμετοχών μέχρις ότου επιλεγούν 15 ζωγραφιές, διαφορετικών παιδιών. Η επιλογή ζωγραφιών που ανήκουν σε διαφορετικά παιδιά και έχουν κατατεθεί από τον ίδιο γονέα θεωρείται έγκυρη. Την ίδια ημέρα της επιλογής των νικητών και αμέσως μετά την επιλογή των 15 νικητών θα επιλεγούν και πέντε (5) αναπληρωτές οι οποίοι θα λάβουν έπαθλο του διαγωνισμού κατά την σειρά επιλογής τους από την επιτροπή, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 10 κατωτέρω.
 6. Η επιλογή των νικητών θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας GPM – Henkel Ltd την πρώτη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
 7. Θα αναδειχθούν συνολικά δεκαπέντε (15) νικητές:– Ένας (1) μεγάλος νικητής που θα κερδίσει ένα ποδήλατο και η ζωγραφιά του θα διακοσμήσει την επόμενη συλλεκτική συσκευασία Dixan
  • Τέσσερις (4) νικητές που θα κερδίσουν από ένα παιδικό ποδήλατο
  • Δέκα (10) νικητές που θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ για αγορές από τα Public.
 8. Οι νικητές που θα αναδειχθούν θα ανακοινωθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Οι νικητές θα κληθούν να παραδώσουν την πρωτότυπη ζωγραφιά τους στα γραφεία της Εταιρείας την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως) γι’ αυτό και είναι σημαντικό να έχουν κρατήσει το πρωτότυπο έργο σε καλή κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη και δεν θα λάβει κάποιο Έπαθλο.
 9. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό, χωρίς αυτός να διατηρεί καμία αξίωση επί του επάθλου.
 10. Οι γονείς των νικητών θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον επιλεγμένο γονέα νικητή ή/και σε περίπτωση που ο γονέας αρνηθεί την αποδοχή του Επάθλου ή/και σε περίπτωση παράτυπης ή/και άκυρης συμμετοχής του γονέα ή/και μη ανταπόκρισης του γονέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση της Εταιρείας για απόδοση του Επάθλου και η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή.
 11. Οι νικητές (γονείς και παιδιά) έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του διοργανωτή για την απονομή των βραβείων και η συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια αυτή αποτελεί δήλωσή τους ότι συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους του διοργανωτή προβολή του γεγονότος, φωτογραφιών όπου απεικονίζονται οι συμμετέχοντες, αλλά και των ζωγραφιών με τις οποίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εφόσον το επιλέξει ο διοργανωτής. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις ζωγραφιές για δημοσίευση και διαφημιστικούς σκοπούς.
 12. Συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
 13. Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία θα κρατηθούν για 2 μήνες και στη συνέχεια θα διαγραφούν.
 14. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους τους διαγωνισμού ή/και να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή/και να παρατείνει ή/και να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού ή/και να μεταθέσει την ημερομηνία της επιλογής των νικητών κατά την απόλυτη κρίση της.
 15. Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η εταιρεία GPM – Henkel Ltd απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση δια-τηρούν έναντι των ως άνω εταιρειών, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.
 16. Παρά το γεγονός ότι η GPM – Henkel Ltd λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για το μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.
 17. H GPM – Henkel Ltd σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική νομοθεσία όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και κάθε εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.